• Martien Schoone

    Martien Schoone

Vrijwillige mentoren met inzicht gezocht

TIEL De Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland is in het Rivierengebied op zoek naar mentoren. Vrijwilligers die zich samen met een cliënt buigen over hun zorg en welzijn. Het komt regelmatig voor dat zo'n cliënt geen mensen om zich heen heeft die hem of haar kunnen of willen helpen. En soms wil een cliënt ook niet door familie geholpen worden en dan is een objectieve en onafhankelijke mentor aan te raden. Het is een vrijwilligersjob met een 'bite'.

Martien Schoone verzorgt de coördinatie van de mentoren en is een eerste aanspreekpunt binnen Mentorschap Overijssel Gelderland, locatie de Betuwe. Op dit moment is hij intensief bezig om een gestructureerd netwerk op te zetten en signaleert hij dat de vraag naar het vrijwillig mentorschap toeneemt. Hij heeft nieuwe mentoren nodig om alle cliënten goed te ondersteunen.

FRISSE START Martien: ,,Nieuwe mentoren kunnen nu bijdragen aan een frisse start in de Betuwe om daar adequaat de belangen van kwetsbare cliënten te behartigen. Het is een boeiende vrijwilligersbaan waarin soms veel gevraagd wordt van de vrijwilliger, maar waarin hij of zij ook veel kan leren. Omdat onze mensen onder andere meekijken in zorgdossiers en aanschuiven tijdens een multidisciplinair overleg om de belangen van een cliënt zo goed mogelijk behartigen, worden ze benoemd door de rechter.''

Hij schetst dat een mentor als eerste er voor moeten waken dat de cliënt zoveel mogelijk de regie over zijn of haar eigen leven houdt, gelet op situaties dat de cliënt wilsbekwaam is. Familieleden kunnen daar weleens anders over denken. De kwaliteit van leven moet zo hoog mogelijk blijven en een open communicatie, ofwel vertrouwensband- tussen cliënt en mentor is essentieel. Verder is en blijft het mensenwerk met soms minder en soms meer werk.

In de praktijk gaat het om belangenbehartiging van kwetsbare cliënten met bijvoorbeeld dementiële klachten, psychiatrische stoornissen of een verstandelijke beperking. Het is belangrijk dat cliënt en mentor matchen, want een vertrouwensband is de basis van goed mentorschap. Een goede begeleiding op meerdere vlakken (scholing, casusbespreking, mentoren overleg) voor mentoren vanuit de stichting is voor Martien dan ook essentieel.

VRIJWILLIGERSWERK Martien: ,,Vanuit de stichting word je ondersteund, professioneel geschoold en kennen we een reiskostenvergoeding toe. Het vrijwilligerswerk kost gemiddeld 4 uur per week. Dit hangt wel sterk af van de cliënt, in het begin kan het wat meer tijd kosten. De inzet van een mentor is echt een meerwaarde voor die kwetsbare cliënt. Hij of zij heeft nu iemand die voor ze op komt. Dat geeft voldoening aan beide kanten en versterkt zeker de band die je samen opbouwt. Goed mentorschap uit zich in een combinatie van professionele kwaliteit en persoonlijke aandacht.''

a[ M. Schoone 06-12527895, m.schoone@mentorschapog.nl, info@mentorschapog.nl.