• BV Buren heeft afgelopen jaren veel projecten gerealiseerd.

    BV Buren

'De raad moet naar de voorgrond'

BUREN BV Buren is een succesvolle dorpsorganisatie met veel initiatief. Hoe gaat deze om met participatie in relatie tot de raadsleden? Voorzitter Jan Stellingwerff beantwoord een aantal vragen.

Neeltje van Triest

Bent u tevreden over de gemeentelijke inzet voor u als burgerorganisatie tijdens afgelopen regeerperiode?
Wisselend. BV Buren heeft zijn best gedaan om de Koepelvisie Buren te realiseren. Veel is gelukt, maar niet alles. Neem het moeizame proces omtrent de herinrichting van de Onderdreef. April 2016 is het krediet aangehouden om een parkeeronderzoek uit te voeren. Binnenkort nemen B&W en gemeenteraad daar een besluit over. Twee jaar verder. Ronduit teleurstellend was het gedoe rond het bruggetje. Ook de wisselingen bij het ambtelijk apparaat hebben niet geholpen. Maar het laatste jaar gaat het beter. Er een projectcoördinator Leefomgeving aangesteld en er is een convenant gesloten waarin staat wat we van elkaar kunnen verwachten. Dat zijn goede ontwikkelingen. Maar de politiek en de gemeenteraad zijn stellig nog niet actief genoeg als het over participatie gaat.

Wat kan de komende periode beter?

Het lijkt erop dat de gemeente integraal gaat werken. Maar alles wat daar mee te maken heeft, is op afstand is gezet bij de omgevingsdienst Rivierenland. Een extra uitdaging voor het gemeentebestuur. Zeker met de komst van de nieuwe Omgevingswet. De politiek moet meer zichtbaar zijn om de kloof tussen inwoner en politiek te verkleinen. Het is niet voldoende om je tijdens de verkiezingscampagne nadrukkelijk in de kijker te spelen en je de vier jaar die daarop volgen veel minder te laten zien.

Hoe belangrijk vindt u het thema participatie?

Buitengewoon belangrijk. Er wordt meer aan de inwoners zelf overgelaten en meer initiatief van ze verwacht. We gaan toe naar de situatie dat de overheid de initiatieven van haar inwoners ondersteunt.

Hoe beoordeelt u de samenwerking van de gemeente als het om uw wensen gaat?

Het college van B&W heeft initiatieven genomen om structureel met dorpsorganisaties samen te werken. B&W neemt het initiatief en niet de raad, terwijl juist de raad de volksvertegenwoordigende rol moet vervullen. Die moet meer naar de voorgrond.

Wat is uw meest ambitieuze doel voor de komende vier jaar?

Dat de dorpsorganisaties gelijkwaardige partners worden van de politiek.Dat naast de raadsleden ook de inwoners een volwaardige stem krijgen bij bepaalde beslissingen. En dat er budgetten komen voor initiatieven van de inwoners zelf.

Welke boodschap geeft u de nieuwe raadsleden mee?

Wij hebben juli vorig jaar al een aantal stellingen naar alle fracties van de politieke partijen in de gemeenteraad gestuurd. Als daaraan gehoor wordt gegeven kunnen zowel wij als BV Buren en de gemeente Buren op een goede manier invulling geven aan het begrip overheidsparticipatie.

Welke partijen nemen participatie serieus?

Alleen PvdA en D66 zijn daar specifiek en expliciet in. Ook GB besteedt er aandacht aan.

De andere partijen komen niet veel verder dan wat algemene termen waaruit niet valt op te maken of ze participatie nou wel of niet echt belangrijk vinden. Van GB, PvdD en PCG waren de partijprogramma's nog niet beschikbaar.