• Jan Willem Keij

FC Lienden 'verzelfstandigt' eerste elftal

LIENDEN Tijdens de Algemene Ledenvergadering van FC Lienden hebben de leden het bestuur een mandaat gegeven om een structuur uit te werken waarbij alle zaken betreffende het eerste zondagelftal, momenteel uitkomend in de Tweede divisie, autonoom zijn belegd. Dit zal gebeuren via een afzonderlijke entiteit die zelfstandig en voor eigen rekening en risico invulling geeft aan de topamateurvoetbal ambities van FC Lienden. Vanwege de uiteenlopende ambities en de verschillen wat betreft vereiste besluitvorming en aansturing, organisatorische invulling, sportief niveau en geldstromen wordt gekozen voor een scheiding. Dit mede in het belang van de continuïteit van de vereniging en gegeven het feit dat spelen op Tweede niveau betekent dat aan specifieke KNVB licentievoorwaarden voldaan moet worden.

Door onder de FC Lienden vlag en op één accommodatie met twee naast elkaar opererende, zelfstandige, stromingen te werken moeten zowel de topvoetbalambities als het verenigingsgedachtegoed (met voetballen voor iedereen) optimaal tot hun recht komen. Op tal van gebieden zal intensief samengewerkt worden en waar mogelijk en aantrekkelijk worden krachten gebundeld.

Het bestuur van FC Lienden zal zich vooral op de vereniging (senioren, jeugd, accommodatie, vrijwilligers) en verenigingsaangelegenheden richten.

Vanwege de beoogde structuuraanpassing hebben Adrie Timmer en Nico Wagenvoort vooruitlopend hierop hun bestuursfuncties bij de vereniging neergelegd. Zij gaan een nadrukkelijke rol spelen en innemen bij de te vormen topvoetbalorganisatie.

Dick van Ommeren, voorzitter van het bestuur van FC Lienden is ingenomen met het vertrouwen dat de ledenvergadering heeft uitgesproken in de beoogde richting. ,,We gaan zorgvuldig het uitgestippelde traject afleggen en hopen een constructie te realiseren waarin beide disciplines optimaal tot hun recht komen en kunnen functioneren. Met daarbij oog voor samenwerking en versterking waar mogelijk. Want samen ben en blijf je altijd sterker", aldus de preses.

Nico Wagenvoort juicht het in gang gezette proces eveneens toe. ,,Door de belangen en ambities te scheiden ontstaat er voor beide geledingen een betere basis van waaruit geopereerd kan worden. Het spelen op Tweede divisie niveau vraagt om een meer zakelijke benadering en daadkrachtige aanpak, al blijven ook hier vrijwilligers altijd onmisbaar. Onze eerste prioriteit is nu om te werken aan stabilisatie van wat we met FC Lienden in sportief opzicht bereikt hebben en om het fundament en draagvlak, de organisatie en de binding met sponsors, supporters en regio te versterken", aldus Nico Wagenvoort.

De Algemene Ledenvergadering stemde eveneens in met nieuwe statuten voor de vereniging. Dick van Ingen werd herkozen als bestuurslid en gaat onder andere de functie van secretaris vervullen.