• Archief BDU Media

Samen tegen Laaggeletterdheid in de gemeente Buren

BUREN In heel Nederland zijn naar schatting 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Doordat zij niet goed kunnen lezen, schrijven en/of rekenen kunnen zij niet goed meekomen in onze maatschappij. Onderzoek door accountants- en adviesbureau PWC in opdracht van de Stichting Lezen Schrijven toont aan dat dit de samenleving veel geld kost. Volgens een voorzichtige schatting ruim 1,1 miljard euro per jaar.

Ook in de gemeente Buren is Laaggeletterdheid een serieus probleem. Berekend is dat 11-13% van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd is. Ook hier een serieuze kostenpost dus. Een simpel rekensommetje op basis van beide onderzoeken levert een geschatte kostenpost van ruim 9 ton.

Sinds de overdracht van taken in het sociaal domein van het Rijk naar de gemeente ligt er een grote verantwoordelijkheid bij het college en de gemeenteraad: zorgen voor een vitale leefomgeving waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen. Inwoners moeten daarbij de ruimte krijgen om dat op hun manier te doen en zelf regie te kunnen nemen over hun leven. Voor laaggeletterden is dat een bijna onmogelijke uitdaging. Zij kunnen zichzelf minder goed redden, doen een groter beroep op gemeentelijke voorzieningen en hebben tegelijk grote moeite om brieven, websites of andere communicatie- middelen van de overheid te begrijpen. Dit heeft grote gevolgen voor hun kansen op werk, hun gezondheid, hun inkomen en hun sociale positie.

Anderhalf jaar geleden sloeg een groot aantal partners samen met de gemeente Buren de handen ineen in de strijd tegen laaggeletterheid in Buren. In een 'Klein Comité' (met daarin: basisonderwijs, beroepsonderwijs, kinderopvang, Kinderzwerfboek, Welzijn en zorg) werd samen met de gemeente Buren veel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen van beleid om laaggeletterdheid te voorkomen en lezen te bevorderen. Op 20 februari is dat nieuwe beleid door de vorige gemeenteraad omarmd. Een goede en toegankelijke infrastructuur om leesstimulering handen en voeten te geven ontbreekt echter nog steeds in de plannen.

Om hiervoor aandacht te vragen en het nieuw te vormen college te overtuigen van de noodzaak om goede bibliotheekvoorzieningen te realiseren schreven de 10 betrokken partijen een brandbrief naar de gemeente. Hierin wordt een warm pleidooi gehouden voor bibliotheken die niet alleen dienen als boekendepot voor mensen die toch wel lezen, maar juist als laagdrempelige ontmoetingsplaatsen waar burgers dicht bij huis terecht kunnen voor informatie, onderwijs en ontwikkeling.