Samen sterk in terugdringen laaggeletterdheid Rivierenland

TIEL Op woensdag 25 maart ondertekenen Bibliotheek Rivierenland en ROC Rivor, samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en regionale bedrijven het Convenant Bondgenootschap Geletterdheid Rivierenland. De officiële ondertekening vormt de eerste concrete stap in de samenwerking tussen de diverse partijen om laaggeletterdheid in deze regio terug te dringen.

Het aantal laaggeletterden in de regio Rivierenland is 23.000, dat is bijna 1 op 9 inwoners. Tot op heden is het niet gelukt laaggeletterdheid terug te dringen. In juni 2014 nam Bibliotheek Rivierenland het voortouw samen met ROC Rivor Tiel en de Stichting Lezen en Schrijven een expertmeeting te organiseren waar tientallen organisaties aan deelnamen. Conclusie was dat het goed zou zijn een Bondgenootschap Geletterdheid te sluiten en met vereende krachten het probleem van laaggeletterdheid te lijf te gaan.

Met het sluiten van het bondgenootschap gaan de partijen een samenwerking aan voor de periode 2015-2017. In het Convenant en het daaraan gekoppelde Activiteitenplan Laaggeletterdheid worden afspraken en actiepunten vastgelegd waaraan de bondgenoten zich de komende drie jaren committeren. In grote lijnen gaat het om herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden; het aanpassen van de communicatie van organisaties naar een basisniveau; het organiseren van activiteiten ter bewustwording en taboedoorbreking van laaggeletterdheid en het delen van kennis. Met het aangaan van het bondgenootschap onderstrepen de deelnemende organisaties het belang en het nut van het terugdringen van laaggeletterdheid in de regio.