• Gemeenteraad Tiel

    Wim Timmermans

Richtinggevende keuzes in Toekomstvisie Tiel

TIEL Investeren in de openbare ruimte in de wijken en dorpen en een aantrekkelijk centrum. Aandacht voor de belangrijke punten van de Tielse economie: logistiek & handel en toerisme & recreatie/vrije tijd. En voorrang geven aan vroegtijdige hulp aan en het activeren van inwoners, zodat zij mee kunnen (blijven) doen in de samenleving. Op deze thema's gaat de gemeente zich richten in de beleidskeuzes die zij de komende jaren maakt.

Burgemeester Beenakker: ,,Onze stad heeft meerdere belangrijke kwaliteiten. Tiel is goed bereikbaar en centraal gelegen. We hebben veel werkgelegenheid en veel bedrijven. Ook heeft de stad een rijke historie en een groot aanbod aan voorzieningen. Dat maakt Tiel een levendige woonstad. Als eigentijdse en kleurrijke Hanzestad gaat Fruitstad Tiel die kwaliteiten nog sterker en trots uitdragen door ons te richten op deze thema's."

ONDERZOEK In opdracht van de gemeenteraad en met ondersteuning van de provincie Gelderland heeft Organisatieadviesbureau Berenschot onderzoek gedaan naar het profiel van de stad. Ook onderzocht Berenschot de positie van de Tiel in de regio. Uit dat onderzoek, waarvoor Berenschot ook sprak met inwoners en regiobestuurders, kwamen vijf uitdagingen naar voren: een groot verschil tussen draagkracht en voorzieningen, een onduidelijk imago, gebrek aan gevoelde regionale samenhang, de wens voor heldere keuzes voor de toekomst en de noodzaak om te investeren. De uitkomsten sluiten onder andere aan op de startnota van de Omgevingsvisie (Typisch Tiel) en de notitie Tiel in Evenwicht (zorgen voor een gezonde financiële huishouding). De uitkomsten bevestigen ook de lijn die al is uitgezet in de Woonvisie en Binnenstadsvisie. Daarna heeft Berenschot in opdracht van de gemeenteraad concrete aanknopingspunten gegeven voor een toekomstvisie voor de gemeente.

TOEKOMST VAN DE GEMEENTE 

Samen met inwoners, ondernemers en organisaties richt de gemeente zich op de drie hierboven genoemde thema's. Om dit te realiseren is het volgende nodig:

Regionale samenwerking: de gemeente gaat in gesprek met de regio en provincie over gemeenschappelijkheid en een regionale agenda. De gemeente blijft zich inzetten voor een krachtige samenwerking in Fruitdelta Rivierenland. En onderzoekt daarnaast ook de kansen en mogelijkheden voor afstemming met nabijgelegen gemeenten in de Betuwe.

Investeringsruimte: ondanks de financieel situatie, maakt de gemeente een investeringsagenda. Om te kunnen investeren in projecten en plannen die bijdragen aan het bereiken van de doelen van de toekomstvisie.

Borging van de continuïteit van de visie: de burgemeester coördineert de toekomstvisie en een raadswerkgroep gaat de uitvoering van de toekomstvisie monitoren.

Alle nieuwe voorstellen voor de projecten en plannen toetst de gemeente voortaan aan de bijdrage die zij leveren aan de doelen van de toekomstvisie. Een toekomst waarin Tiel een gemeente is waarin mensen graag wonen, recreëren en werken. Een toekomst waarin de stad een duidelijk gezicht heeft en samenwerkt met en in de regio.