• Katinka Schippers

Personeelsbeleid Buren onder de maat

BUREN Het personeelsbeleid van de gemeente Buren is onder de maat. In een eerder onderzoek heeft de Rekenkamer in 2010 een aantal aanbevelingen gedaan. Anno 2016 is dit onderzoek geevalueerd en is er gekeken wat met die aanbevelingen is gedaan. In een verklaring van de rekenkamer staat onder andere te lezen dat er 'geen structurele verbeteringen zijn gerealiseerd'.

door Neeltje van Triest

@neeltjevt

De omvang van de taken is bij de gemeente Buren de laatste jaren sterk veranderd. De buitendienst is bij de Avri ondergebracht, de brandweer hoort nu bij de Veiligheidsregio Zuid en de omgevingsdienst is opgegaan in de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Daarnaast heeft de nieuwe wet WMO op het sociaal domein voor een belangrijke taakuitbreiding gezorgd. In de periode 2011 tot en met heden is het aantal arbeidsplaatsen al met al gedaald van 176 naar 132.

In 2010 wilde de gemeenteraad meer inzicht in de personeelskosten en de effecten van reorganisaties. De toenmalige rekenkamercommissie pakte dat onderwerp op. In 2016 is het volgens de rekenkamercommissie voor de raadsleden nog steeds moeilijk om de uitvoering te controleren en eventueel bij te sturen. Exacte cijfers zijn nog steeds niet bekend. Het aantal medewerkers dat is vertrokken naar de ODR is bijvoorbeeld nergens te herleiden. Ook het aantal aangenomen medewerkers in 2014 staat niet op papier. Wel zijn drie mensen vertrokken in het kader van een eenmalige vertrekregeling.Geïnterviewde leidinggevenden geven in het rapport aan dat door het ontbreken van een vastgestelde visie het overleg met het college van b&w erg complex is geworden. Er is geen prognose als het om personeelsbeleid op lange en middellange termijn gaat. En het collegeprogramma wordt niet vertaald naar uit te voeren taken.