Overeenkomst zorgt voor oplossing vraagstukken Passewaaij buurt 7

TIEL Voor de ontwikkeling van Passewaaij buurt 7 hebben de ontwikkelaar Passewaaij 7CV en de gemeente Tiel een aanvullende overeenkomst gesloten. Hiermee is een nieuwe basis gelegd voor de afronding van de wijk in de komende jaren. Met deze overeenkomst wordt een aantal vraagstukken in een keer opgelost en worden juridische trajecten voorkomen.

In Passewaaij buurt 7 waren er meerdere vraagstukken waarover gemeente Tiel en ontwikkelaar het niet eens waren en waarover afspraken zijn gemaakt. Hieronder is per aspect aangegeven welke zaken in de overeenkomst zijn opgenomen.

Gemeente koopt MFC locatie

Gemeente Tiel koopt de gronden van Passewaaij 7CV waar het MFC gepland stond. De gemeente betaalt een aanzienlijk lager bedrag voor de gronden dan de getaxeerde waarde. Hiermee krijgt de gemeente de mogelijkheid om de plannen voor een Integraal Kindcentrum/ Brede School, waarbij de school een leidende rol heeft, verder te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de tijdelijke gymzaal in buurt 7 hiervan onderdeel uitmaakt. Daarom is ook afgesproken dat de gronden onder de tijdelijke gymzaal niet meer aan de ontwikkelaar geleverd hoeven te worden.

Gemeente Tiel heeft een rechtzaak met bouwbedrijf Van Wanrooij verloren. In die uitspraak is vastgelegd dat de gemeente bepaalde gronden in buurt 7 aan Van Wanrooij moet verkopen voor woningbouw. Om hieraan tegemoet te komen, koopt de gemeente gronden van de ontwikkelaar van buurt 7. Die gronden kunnen dan verkocht worden aan Van Wanrooij.

De gemeente heeft de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter. Gemeente Tiel en Van Wanrooij zijn ondertussen in overleg om te komen tot een minnelijke oplossing.

In de overeenkomst is ook afgesproken hoe om te gaan met de beoogde woonwagenlocatie in buurt 7. Aangezien de gemeente het aantal woonwagenstandplaatsen terugbrengt tot een kernvoorraad van 35, is afgesproken dat deze locatie gebruikt kan worden voor reguliere woningbouw.

Afgesproken is dat er voor 1 oktober 2015 een andere exploitant moet zijn gevonden voor het WKO-systeem. De bewoners hebben aangegeven ontevreden te zijn over de huidige exploitant. Ondertussen zijn de ontwikkelaar, gemeente Tiel, en andere betrokken partijen in een vergevorderd stadium over overeenstemming over een overnamekandidaat. Hier zijn ook bewoners bij betrokken. De ontwikkelaar betaalt een bepaald bedrag om te zorgen voor een goede overname van het WKO-systeem.

De gemeente gaat akkoord dat de nog te bouwen woningen in buurt 7 niet meer worden voorzien van een gezamenlijke WKO-aansluiting. Deze woningen worden met een gasaansluiting gebouwd. Dit geldt overigens niet voor álle woningen; enkele kavels in het noorden van buurt 7 worden nog aangesloten op het WKO-systeem. De doelstelling om CO2 te reduceren wordt nog steeds behaald.

De ontwikkelaar heeft het woningbouwprogramma aangepast om aan te sluiten op de vraag vanuit de markt. Dat betekent dat het aantal van 560 niet meer gehaald kan worden. Partijen hebben afgesproken minimaal 540 woningen te realiseren.