• Katinka Schippers

Meer maatschappelijke waarde door minder vastgoed

MAURIK Het college besloot over twee voorstellen rond maatschappelijk vastgoed in Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk. In die dorpen is teveel maatschappelijk vastgoed. Denk hierbij aan dorpshuizen, sportvoorzieningen en schoolgebouwen. Veel van dat vastgoed wordt onvoldoende gebruikt. Het college vindt: dat moet en kan beter. Het college vraagt de raad de voorstellen in de vergadering van 27 juni te behandelen.

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:

- Een nieuwe sporthal (formaat 3x gymzaal) te bouwen op het sportpark Maurik-Oost.

- De activiteiten vanuit verenigingsgebouw Het Klokhuis en de gymzaal Eck en Wiel elders onder te brengen. Bijvoorbeeld in de nieuw te bouwen sporthal, verzorgingshuis De Valentijn of de Brede School Maurik.

- Het Klokhuis Maurik en de gymzaal Eck en Wiel daarna te slopen.

- Het dorpshuis De Hoekenburg in Rijswijk te verkopen aan de kerk in dat dorp.

Sporthal

De gymzaal in Maurik is gesloopt in 2012 in verband met de ontwikkeling van het plan De Slaag. Voor de scholen in Maurik moet een nieuwe gymzaal worden gebouwd. De samenleving stelde de vraag of een nieuwe sportaccommodatie voor meerdere sporten te realiseren is. Het uitgangspunt voor de overleggen met de verenigingen is een gezonde exploitatie en effectief gebruik van functies en vierkante meters. Dit bereiken we door het realiseren van een sporthal.

Verantwoordelijk wethouder Annie Benschop: ,,We zijn in intensief overleg geweest met betrokken verenigingen en de beheerstichting in oprichting. Ik ben blij met het enthousiasme dat ik zie. En dat we samen een ingewikkelde puzzel hebben kunnen oplossen. Ik heb het vertrouwen dat deze sporthal een realistische, toekomstbestendige oplossing is die de leefbaarheid in de hele gemeente ten goede komt."

Objectieve afweging

De gemeente inventariseerde ook het gebruik van maatschappelijk vastgoed in Maurik, Eck & Wiel en Rijswijk. Daarvoor gebruikten ze de zogenoemde functiecirkel. Verantwoordelijk wethouder Sietske Klein: ,,Maatschappelijk vastgoed is altijd een gevoelig onderwerp. Er zijn veel mensen die de afgelopen tientallen jaren samen met de accommodaties oud zijn geworden. Je verbindt je dan aan zo'n gebouw. De functiecirkel is een objectieve methode die inzicht geeft in waar accommodaties nu echt staan: wat het gebruik is, wat de rol in de (plaatselijke) samenleving is, hoeveel vrijwilligers zijn betrokken, enzovoorts. We hebben de functiecirkel waar mogelijk samen met de gebruikers ingevuld."

Vervolgens heeft het college alle functiecirkels bekeken en belangen afgewogen: belangen van verenigingen, maar ook belangen van overige inwoners en andere kernen. Uit die afweging bleek dat het bovenstaande voorstel aan de gemeenteraad uiteindelijk Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk de meeste waarde biedt:

- Voorzieningen van goede kwaliteit

- Die goed exploitabel zijn, dus:

o effectief gebruikt worden

o betaalbaar zijn in het onderhoud

Het gaat nu nog om een voorstel van het college van B&W aan de gemeenteraad. De agendacommissie van de raad bepaalt wanneer het voorstel wordt behandeld. Daarover leest u binnenkort meer op onze gemeentepagina in De Stad Buren. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over de toekomst van vastgoed in Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk.