• Waterschap Rivierenland

Inloopbijeenkomst gebruik dijkpercelen

TIEL Waterschap Rivierenland geeft ook in 2017 weer dijkpercelen uit in het Rivierengebied, in totaal ruim 335 hectare. De gronden zijn te gebruiken voor het winnen van veevoer (twee keer maaien en afvoeren) en in beperkte mate voor het beweiden met schapen. Het gaat in totaal om 30 dijktrajecten, verspreid over het hele gebied van Waterschap Rivierenland.

De uitgifte gebeurt door middel van een overeenkomst voor 1, 2 of 3 jaar. De voor Waterschap Rivierenland economisch meest gunstige inschrijver krijgt het traject toegewezen. Bij gelijke inschrijving gaan belastingplichtigen van Waterschap Rivierenland voor. Bij meerdere geschikte en gelijkwaardige kandidaten zal de gunning via loting plaatsvinden.

Uitgebreide informatie over de voorwaarden, de precieze inschrijfdata en individuele trajecten is te verkrijgen op de website van Waterschap Rivierenland en ook tijdens de inloopbijeenkomst op dinsdag 1 november in het Waterschap Rivierenland aan De Blomboogerd 1 in Tiel van 19.30 tot 21.00 uur. Vragen kunnen worden gemaild naar uitgiftedijkpercelen@wsrl.nl.