• BDUmedia archief

Ideeën Passewaaij 9, 10 en 11 gepresenteerd

TIEL Tiel gaat Passewaaij 9, 10 en 11 ontwikkelen. De ideeën zijn gepresenteerd in de commissie Ruimte. Er komen zo'n 1400 woningen en een rondweg.

door Wim Timmermans

Tiel bouwt bij voorkeur binnen de huidige bebouwde kom. Maar dat is traag en ingewikkeld, er wordt te weinig gebouwd. Bovendien komen er dan vooral appartementen en te weinig eengezinswoningen met tuin. Daarom moet ook Passewaaij worden uitgebreid. Er moeten op korte termijn 550 woningen komen. Het totale plan voorziet in 1200 tot 1400 woningen.

Het college heeft laten onderzoeken hoe de plannen er uit kunnen gaan zien. Er zijn vier varianten of scenario's bedacht. Dat is gebeurd in nauw overleg met inwoners en omwonenden; waterschappen en woningcorporaties; natuur- en archeologie deskundigen. En met grondeigenaren en ontwikkelaars. De plannen zijn gepresenteerd in de commissie Ruimte. Bij het maken van de vier varianten is gekeken naar aspecten als de ondergrond en de archeologie, de waterhuishouding, groen, het karakter van de nieuwe wijk, veiligheid, milieu, langzaam verkeer, voorzieningen, autoverkeer en openbaar vervoer. De varianten zijn vooral ontwikkeld om discussie uit te lokken. Dat is gelukt en er blijkt brede eensgezindheid te ontstaan voor één variant. De voorkeur gaat uit naar een speels vorm gegeven, groene wijk. Met uiteenlopende buurten „op de oeverwal, de stroomrug en in de kom". De rondweg komt los te liggen van de bestaande wijken, maar er zijn nog twee varianten mogelijk.

De commissie liet zich meenemen in de plannen, maar had nog wel wat kanttekeningen. Erik Rehbergen (VVD) wees er op dat de rondweg zo snel mogelijk moet worden ontwikkeld. Ronald Corporaal (CU) was bezorgd of de rondweg wel veilig kan worden overgestoken. Lucien Aspeling (GL) vroeg om een goede aansluiting voor fietsers en wandelaars op het buitengebied.

Het college wil het voorkeursmodel nu verder uitwerken. Binnenkort komen de resultaten van een verkeersonderzoek beschikbaar. En er komt een Woonvisie aan. Het college wil het voorkeursmodel in april dit jaar aan de raad voorleggen. Als die akkoord gaat, wordt het model verder uitgewerkt.