• Google maps

Drie wethouders in college

BUREN Buren houdt drie wethouders. De portefeuilleverdeling wordt op 23 mei ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Burgemeester J.A. de Boer neemt onder andere Openbare Orde en Veiligheid, de gemeenschappelijke regelingen, Ondermijning en Fraude, Handhaving APV, Evenementen, Brandweer, Burgerzaken, Archief, Bedrijfsvoering, Juridische zaken en ICT voor zijn rekening.

De heer G.J. Keller zorgt voor Sociale veiligheid, veiligheidsbeleving, Strategische communicatie, Avri, Riool, Wegen, Vervoer en verkeer, Vastgoed, Accommodatiebeleid, Vrijwilligers, Burgerinitiatieven, Leefbaarheidsvoorzieningen, Cultuur, Sport, Dierenwelzijn en P&O .

Mevrouw S.T. Klein-de Jong is verantwoordelijk voor Bedrijventerreinen, Recreatie en toerisme, Omgevingswet, Ruimtelijke ontwikkelingen, woningbouw en huisvesting, Projectontwikkeling, Bouwen, Milieu, Vergunningen algemeen en Financiën.

De heer D.J. Russchen krijgt Milieu, Duurzaamheid, Wmo, Jeugdzorg, Jeugd, Zorg en onderwijs, Gezondheidszorg, Preventie, Werk en inkomen, Arbeidsparticipatie, Welzijn, aanpak laaggeletterdheid en leesstimulering en Dienstverlening in zijn portefeuille.