• Raphael Drent

Raadspraat Samenwerken! Hoe doe je dat?

Nog geen 10 jaar geleden wist de overheid wel wat goed was voor u als inwoner. Vaak werd u pas tijdens een bestemmingsplanprocedure in de gelegenheid gesteld uw reactie op een initiatief kenbaar te maken. Tegenwoordig is het denkbaar dat u als inwoner als samenwerkingspartner optreedt. In mijn dagelijks werk heb ik ervaren, dat samenwerken geen gemakkelijke opgave is en dat de mate van samenwerken sterk afhankelijk is van de aard en omvang van het initiatief.

Samenwerken is voor mij persoonlijk samen met inwoners je buigen over een plattegrond en samen op zoek gaan naar belangen, risico's, kansen en mogelijke oplossingen om het doel van het initiatief te bereiken. Initiatieven zijn daarmee geen NIMBY (Not in my back yard, Niet in mijn achtertuin) projecten meer waar inwoners en belangengroepen vooral tegen het initiatief zijn, maar projecten waar samengewerkt wordt met inwoners vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In de gemeente Tiel worden steeds meer initiatieven op deze manier opgepakt.

Hoe opvallend was de uitkomst van een gesprek over samenwerking aan de hand van de case Westelijke uitvalsweg. Een groep inwoners onderkende het belang van een vroegtijdige samenwerking, maar gaf aan liever concrete voorstellen voor tracés te beoordelen.

Ik raakte even in verwarring. Verwacht ik nu teveel van samenwerken? Natuurlijk ben ik mij bewust van het feit, dat de uitkomst van zo'n gesprek ook afhankelijk is van met wie je het gesprek voert.

Ik hoor daarom graag van wat u verwacht van samenwerken en welke instrumenten u zinvol acht om hierbij te gebruiken. Ik heb zelf goede ervaringen met projectpagina websites, keukentafelgesprekken, themasessies en informatiebijeenkomsten. Uw reactie stelt mij als raadslid in staat om het college de juiste opdracht mee te geven bij het uitwerken van een initiatief.

Erik Rhebergen

Gemeenteraadslid VVD Tiel